Menu
Nếu các bạn dùng script như tinovps, việc xử lý các location web, hoặc thêm header bác có thể truy cập file sau chỉnh sửa nhé.
etc/nginx/conf.d/addon_confs/domain.com/fpm-wordpress-cache-users.conf
trong đó  domain.com là tên domain cần chỉnh.
Bác chỉnh location hoặc header chứ không thêm nguyên block “
——–
server {
——-
hình ảnh location hiện tại xử lý ảnh / css, js :
Chỉnh sửa xong kiểm tra cú pháp đúng hay không bằng:
nginx -t
Xong rồi restart lại nginx bằng lệnh :
service nginx restart
flush xoá cache cũ fastcgi:
rm -rf /var/lib/nginx/cache/fastcgi/*

Bài viết liên quan