Menu

Đoạn code này khá tiện lợi khi mà website bài rác quá nhiều, bạn muốn xoá bài rác đi nhưng vẫn muốn xoá luôn cả ảnh trong bài đó.

Đoạn code nhỏ này sẽ giúp bạn làm dễ dàng luôn nha:

add_action( 'before_delete_post', 'delete_all_attached_media' );
function delete_all_attached_media( $post_id ) {
if( get_post_type($post_id) == "post" ) {
$attachments = get_attached_media( '', $post_id );
foreach ($attachments as $attachment) {
wp_delete_attachment( $attachment->ID, 'true' );
}
}
}
Hiển thị bình luận (0)

Bình luận bài viết

Bài viết liên quan