Menu

Bài viết tổng hợp các lệnh kiểm tra vps

Dung lượng sinh ra nhanh thường do log hoặc cache hoặc spam mail. để kiểm tra thì vào ssh và gõ lệnh

du -hsx — /var/log/* | sort -rh | head -10 để kiểm tra thư mục var/log hoặc lệnh bên dưới để kiểm tra một thư mục bất kỳ

du -hsx — /home/…public_html/wp-content/uploads/* | sort -rh | head -10

Kiểm tra các file lớn hơn 50mb trong vps

find / -type f -size +50M -exec ls -lh {} ; | awk ‘{ print $9 “: ” $5 }’

Kiểm tra và xóa các file có định dạng theo quy định

find /home/ -type f ( -name “zip” -o -name “*tar” -o -name “*gz” -o -name “.wpress” -o -name “*.daf” -name “error_log” ) -size +50M -exec rm {} ;

Kiểm tra đọc các file log

cat /var/log/messages

Hiển thị bình luận (0)

Bình luận bài viết

Bài viết liên quan